سایت نهضت دموکر اسی افغانستان فقط آثارونوشته های سیاسی رابه نشرمیرساند.
هیأت تحریردرویرایش نوشته ها دست باز دارد.

مسوؤلیت هرنوشته بدوش نویسنده اش میبا شد.

علاقمندان میتوانند مقالات ونوشته های خودرا به نشانی زیربفرستند.

info@nd-a.org