بسم اللۀ الرحمن الرحیم

                                 طرح آیین نامۀ نهضت دموکراسی افغانستان

نهضت دموکراسی افغانستا ن که مخفف آن " ندا" میباشد؛ یک سازمان سیاسی است که بر پایۀ این آیین نامه، تشکیلات خودرا سازماندهی میکند و آنرا گسترش می بخشد.
ندا حزب غیر ایدیالوژیک است که به دموکراسی عدالتخواه باوردارد و در راه پیاده کردن آن با جدیت مبارزه میکند. ندا دگراندیشی و کثرتگرایی را معیار اعتقاد به دموکراسی میداند و با ایدیالوژیهای کلیشه ای و جزمی بی باور است.اصل انتقاد و انتقاد از خود، آزادی بیان و اندیشه راشیوۀ اصلاح امور و رشد شخصیت انسان بشمار میا ورد و بدان پابند میباشد.

ندابراصل رهبری جمعی ومسوؤلیت فردی اعضایش استواراست. تمام ارگانهای رهبری کنندۀ آن انتخابی است. اطاعت اقلیت از اکثریت؛ اطاعت مقامات پایینی از بالایی و اطاعـت تمام تشکیلات از رهبـری آن حتمی و ضروری میباشد. ندا این اصول راجزءاساسی انضباط درون حزبی به شمار می آورد وبرین اصول خدشه ناپذیر اتکا دارد.
نهضت دموکراسی افغانستان طبق مصرحات قانون اساسی افغانستان بر پایۀ مرام نامه اش به جلب و جذب اعضا و سازماندهی آنها می پردازد. عضویت در ندا داو طلبانه میباشد. ندا بر پایۀ ارادۀ آزاد شهـروندان افغـانستان و برای تحقـق حاکمـیت مستقیم آنها طبق اصول مرامیش در یک فرایند تاریخی تلاش و مبارزه میکند.

ندا بر پایۀ تشکیلات منظم استوار است. این نهضت دارای ساختارهای بنیادی و بخشهـای گوناگون وابسته بدان ساخـتارها ست که با انتخـاب آزاد، سری و مستقـیم اعضابرگزیده میشوند.افراد برگزیدۀ ندابی ایجابات قانونی ازوظائف شان سبکدوش و عزل نمیگردند. اعضای ندا طبق اصول این آیین نامه میتوانند به عـزل مسوؤلین یا ارگانهای رهبری بپردازند.

شرایط عضویت : هرکس که سن 17 ساله گی راتکمیل نموده باشد؛برنامه وآیین نامۀ نهضت دموکراسی افغانستان را بپذیرد و عملی کند؛ تابعیت افغانستان راداشته باشد؛حق الشمول وحق العضویت را به موقع بپردازد؛میتواند عضویت ندا راکمایی کند.

ساختارهای بنیادی و بخشهای گوناگون وابسته بدان ساختارها در ندا به قرار زیر اند:
• کنگره ها ( کنگرۀ بنیادگزار) و کنگره های بعدی – عادی و فوق العاده
• کنفرانس سراسری
• کنفرانسهای ولایتی
• کنفـرانس فــوق العـــادۀ ولایتی
• مجالس و نشستهای دیگر
• مجـالس و نشستهـای فـوق العـــــــا ده

       کنـگــــره هــــا

• مجـمع عـمومـی یا کنگرۀ بنیادگذار: این کنگره از جانب کمیسیون تدارک نداکه به وسیلۀ اعضای مؤسس ندا و شورای رهبری مؤقت انتخاب میشود؛برگزار میگردد.
کمیسیون تدارک همه زمینه های برگزاری کنگرۀ بنیادگزاررافراهم میکندوپس از ایجاددرمدت 9 ماه به برگزاری آن میپردازد.کمیسیون تدارک،هـیأت رئیسۀ کنگـره راتعیین مینماید. هیأت رئیسه پیش از برگزاری کنگره ، ریئس ، معاون و 3 دبیر را از میان خود تعیین میکند.
ریئس مؤقت و اعضای هیأت رئیسه در روز معین به کشایش کنگره میپردازند. پس ازسخنرانی ریئس مؤقت ، سخنگوی هیأت رئیسه اعضای هیـأت را به کـنگره معـرفی میکند و نامـزدی رئیس مؤقـت را به گرداننده گی کنگـره تا تعـیین شورای رهبری ندا به رأیگیری میگذارد.
در صورتیکه اکثریت اعضای شرکت کنندۀ کنگره برایش رأی مثبت ندهند؛ هیأت رئیسه شخص دیگری از اعضای خویش را به این مقام کاندید میکند. درین صورت آن شخص تا انتخاب رئیس شورای رهبری ندا این وظیفه را پیش می برد.

• وظائف و صلاحیتهای کنگرۀ بنیادگذار:
    - شورو بحث بر متن مواد برنامه، تعدیل و تصویب آن.
    - شورو بحث بر متن مواد آیین نامه،کاهش و افزایش در متن و مواد آیین نامه تعدیل و تصویب آن.
    - انتخاب رئیس عمومی شورای رهبری نهضت دموکراسی افغانستان.
    - انتخاب اعضای شورای رهبری مرکزی ندا.
    - انتخاب رئیس کمیسیون انضباط و بازرسی مرکزی.
    - انتخاب اعضای کمیسیون انضباط و باز رسی مرکزی.
    - تصویب یارد گزارش سیاسی شورای مؤقت رهبری مرکزی یا شورای اجرائیۀ مؤقت مرکزی.
    - تصویب یارد گزارش مالی شوراهای فوق الذکر.

• وظائف و صلاحیتهای کنگره های بعدی ( عادی و فوق العاده) :
    - شورو بحث بر متن گزارش همه جانبۀ شورای اجرائیۀ مرکزی؛ تصویب و یا رد آن.
    - شورو بحث بر مواد قابل تعدیل برنامه ؛ افزایش یا کاهش دران مواد.
    - شورو بحث بر مواد آیین نامه؛ افزایش؛ کاهش و یا تعدیل دران.
    - پذیرش ویا رد گزارش کمیسیون مالی مرکزی.
    - قبول استعفی ویا عزل رئیس عمومی شورای رهبری مرکزی ندا.
    - قبول استعفا یا اخراج اعضای شورای رهبری مرکزی و یا شورای اجرائیۀ مرکزی ندا.
    - پذیرش عضویت اعضای جدید الورود به شورای رهبری مرکزی وولایتی ندا.
    - پذیرش یا رد استعفای رئیس یا اعضای کمیسیون مرکزی انضباط و بازرسی ندا.
    - تصویب اخراج رئیس یا اعضای کمیسیون فوق الذکر.
    - پذیرش اعضای تازه به عضویت کمیسیون فوق الذکر.
    - اتخاذ تصمیم در مورد انحلال ندا.
    - اتخاذ تصمیم در مورد ادغام تشکیلاتی ندا با یک یا چند حزب یا سازمان سیاسی دیگر.
    - چگونه گی برگزاری و پیشبرد کار کنگره برپایۀ طرزالعمل جداگانه ای که کمیسیون تدارک       
       کنگره پیشنهاد وشورای اجرائیۀ مرکزی آنرابه تصویب میرساند؛ تعیین میشود.
    - کنگره های عادی در هر سه سال یکبار برگزار میگردند. برگزاری کنگره های فوق العاده به
      پیشنهاد رئیس عمومی یا اکثریت اعضای شورای رهبری و یا اکثریت شورای اجـرائیۀ مرکـزی یا
      به پیشنهـاد ثلث اعضای ندا دائر میگـردد. در اینصورت پیشنهاد ها و ضرورت برگـزاری کنگـرۀ
      فوق العـاده بصورت کتبی به شورای اجرائیۀ مرکزی باید ارائه شود. هرگـاه چنین امری به میان
      آید؛ رئیس عمـومـی ؛ مقـامات و همـه اعضای شورای اجرائیۀ مرکزی مکلف اند در ظرف مدت
      3ماه کنگرۀ فوق العاده را برگزار کنند. بدین منظور طبق طرزالعمل تدویر کنگره ها کمیسیون
      تدارک آن انتخاب و هیأت رئیسۀ آن به کار آغـاز مینماید. هـیأت رئیسه تحت نظر رئیس عمومی
      مکلف است زمینۀ برگزاری آنرا در مدت تعیین شده فراهم سازد.

        کنفرانس سراسری

در فاصله میان دو کنگره ، کنفرانس سراسری از جانب شورای اجرائیۀ مرکزی برگزارمیشود.و ظائف و صلاحیتهای آن بدینگونه میباشد:
    - استماع گزارش یکسالۀ شورای رهبری مرکزی وولایتی ؛رد ویا تصویب آنها.
    - تعدیل و یا الغای بعضی از مواد آیین نامۀ ندا.
    - اخراج ویا پذیرش اعضای شورای رهبری و اجرائیۀ مرکزی و شوراهای رهبری ولایتی ندا.
    - اخراج یا پذیرش رئیس و اعضای کمیسیونهای انضباط و بازرسی مرکزی وولایتی.
    - اتخاذ تصمیم در مورد ائتلاف؛شمولیت درجبهه بایک یا چند حزب و یاسازمان سیاسی دیگر در
       موارد معین.
    - تصویب بودجۀ عادی ویا فوق العادۀ ندا.
    - تصویب ویا رد گزارش اساسی شورای اجرائیۀ مرکزی ندا.
    - تصویب ویارد گزارش کمیسیون مالی مرکزی ندا.
    - تصویب ویارد گزارش کمیسیون انضباط و بازرسی ندا.
    - رد یا پذیرش استعفای رئیس عمومی و دیگر رؤسای شوراهای رهبری ولایات.
    - کنفرانس سراسری به غیر از انحـلال تشکیلات ندا همه صلاحیتهای کنگره را دارا میباشد.
    - کنفرانس سراسری بطور فوق العاده برگزار شده نمیتواند.

       کنفرانسهای ولایتی (عادی و فوق العاده)

کنفرانس ولایتی را شورای اجرالیۀ ولایتی در هر سال یکبار برگزار میکند.

• وظائف و صلاحیتهای کنفرانس های ولایتی :
    - انتخاب رئیس شورای ولایتی .
    - انتخا ب اعضای شورای ولایتی .
    - انتخاب اعضای کمیسیون انضباط و بازرسی ولایتی.
    - قبول یا رد استعفای رئیس شورای ولایتی ندا .
    - تصویب اخراج اعضای شوراهای رهبری و اجرائیۀ ولایتی ، ولسوالی و محلی که از جانب
      کمیسیون انضباط و بازرسی ولایتی پیشنهاد گردیده باشد.
    - تصویب ارتقای اعضای علی البدل شوراهای رهبری و اجرائیۀ ولایتی ؛ولسوالی و محلـی و
      اعضای علی البد ل کمیسیونهـای انضباط و بازرسی ولایتی؛ ولسوالی و محلی نهضت دموکراسی
      افغانستان که از جانب شورای رهبری ویا اجرائیۀ ولایتی پیشنهاد شده باشد.

       کنفـرانس فــوق العـــادۀ ولایتی

این کنفرانس به دعوت رئیس شورای رهبری ولایتی ؛یا اکثریت اعضای شورای رهبری ولایتی ویا ثلث اعضای اصلی تشکیلات ولایتی ندامیتواند بطورفوق العاده برگـزار شود.
رئیس شورای رهبـری ولایـتی پس از تصمـیمگـیری برگـزاری این کنفرانس،موضوع را در خلال مدت یک هفته به رئیس عمومی و شورای اجرائیۀ مرکزی ندا اطلاع میدهد. این کنفرانس تمام صلاحیتهای کنفرانس عادی و ولایتی رادارامیباشد و طبق طرز العمل کنفرانس عادی ولایتی از جانب مسوؤلین ولایتی ندا برگزار میشود.

       مجالس و نشستهای دیگر

این مجالس و نشستها در شهرستانها( ولسوالیها ) و محلات میتوانند در هر 6 ماه یکبار دائر گردند.

• وظائف و صلاحیتهای اینگونه مجالس و نشستها:
    - انتخاب رئیس شورای رهبری ولسوالی یا محل.
    - انتخاب اعضای شورای رهبری ولسوالی یا محل.
    - انتخاب اعضای کمیسیون انضباط و بازرسی ولسوالی ویا محل.
    - اتخاذ تصمیم در مورد پذیرش و اخراج اعضای رهبری و عادیی که ازجانب شورای اجرائیۀ     
       ولسوالی ویا محلی پیشنهاد شده باشد.
    - اتخاذ تصمیم در مورد ارتقای عضویت علی البدل ندا به عضویت اصلی واتخاذ تصمیم در مورد
       ارتقای نامزدهای علی البدل مقامات رهبری ولسوالی ویا محلی به آن مقامات.
    - ارائۀ رهنمود های مشخص درموارد مختلف کارهای سیاسی و تشکیلاتی به مقامات رهبری کنندۀ
       ولسوالی و یا محلی نهضت دموکراسی افغانستان.

       مجـالس و نشستهـای فـوق العـــــــا ده

این مجالس و نشستها به پیشنهاد رئیس شورای رهبری ولسوالی یا محلی؛ ویا اکثریت شورای رهـبری و یا اجرائـیه ویا دوثلث اعضای تشکیلات ولسوالی ویا محلی دائر شده میتوانند. چنین مجالس و نشستهای فـوق العاده همه صلاحیتهـای مجالس و نشستهای عادی را دارا میباشند وطبق طرزالعمل آنها ازجانب شورای اجرائیۀ ولسوالی و یا محلی برگزار میشوند.

 

     چگونه گی تشکیل کنگره ها ، کنفرانسها مجالس و نشستهای نهضت دموکراسی افغانستان

       کنـگـــــرۀ بنیادگـــذار

• ازهر 20 نفریک نمایندۀ انتخابی در کنگره حق اشتراک می یابد.
• اعضای شورای رهبری، شورای اجرائیه و کمسیون انضباط و بازرسی مرکزی با حفظ حق رأی
   میتوانند در کنگره اشتراک ورزند.
• اعضای مؤسس ندا در ولایات و خارج از کشور میتوانند با داشتن حق رأی در کنگرۀ مؤسس
   اشتراک ورزند.
• رؤسا،معاونین و دبیران شوراهای رهبری واجرائیه و رؤسای کمیسیونهای انضباط و بازرسی
   ولایات با حفظ حق رأی، انتخاب شد ن و انتخاب کردن میتوانند درین کنگره شرکت ورزند.
• نماینده گان احزاب ، سازمانهای سیاسی و فرهنگی در صورتی که از ثلث اعضای اصلی کنگره
   زیادتر نباشند؛ به حیث مهمان در کنگره دعوت می شوند.مدعویین حق ابراز نطر، انتقاد و پیشنهاد
   را دارا میباشند؛ مگر حق انتخاب شدن وانتخاب کردن را ندارند.
• طرزالعمل برگزاری کنگره و شیوه های کار آن از جانب کمیسیون تدارک کنگره و هیأت رئیسۀ آن
   که از جانب شورای اجرائیۀ مرکزی برگزیده و توظیف میشود؛ ترتیب میگـردد. این طـرزالعـمل
   پس از تصویب شورای اجرائیۀ مرکزی قابلیت اجرائی می یابد.

       کنگــره هـای عـــادی و فـوق العــاده

• کنگره های عادی در هر3 سال یکبار دائر میگردد وکنگره های فوق العاده ازین امر مستثنی است.
• این کنگــره ها مطابق طرزالعــمل کنگرۀ بنیاد گزار با حفظ تمام صلاحیت های آن بر گزار میشوند.

       کـنفـرانس سراسری

طرزالعمل کارو چگونه گی اشتراک اعضا و مهمانان درین کنفرانس مانند کنگره ها میباشد.

       کنفـــرانسهــای عــادی و فــوق العــادۀ ولایتــی

• درین کنفرانسها از هر 10 نفر عضو یک نماینده انتخاب و در آنها اشتراک میورزند.
• عضای شورای اجرائیه ،شورای رهبری وکمیسیون انضباط وبازرسی ولایتی با حفظ حق رأی در
   آنها اشتراک میکنند.
• مهمانان درصورتی که از 20 درصداعضای اشتراک کنندۀ اصلی در کنفرانس بیشتر نباشند؛ به
   کنفرانسهای عادی و فوق العادۀ ولایتی دعوت میشوند.
• مهمانان حق ابراز نظر، انتقاد و پیشنهاد را دارند؛ مگر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را ندارند.
• طرزالعمل برگزاری چنین کنفرانسها از جانب کمیسیون تدارک وهیـأت ریسۀ آنهـا یک مـاه قبـل از
   برگزاری شان ترتیب و پس از تصویب شورای اجرائیه و یا شورای رهبری ولایتی مرعی
   الاجرامیگردد.

       مجــا لس ونشستـــهای دیگـــر

• این مجالس و نشستها در ولسوالیها و محلات میتوانند در هر شش ماه بر گزار شوند.
• این مجالس ونشستها ازجانب شورای اجرائـیۀ ولسوالـیهاو محلات به پیشنهـاد رئیس شورای رهـبری
   ولسوالـی یا محـل و یا اکثریت اعضا ی شورای اجرائیه یابه پیشنهاداکثریت اعضای ندادرولسوالی
   ها و محلات برگزار میگردد.
• پیشنهادها باید کتبی و مزین به امضای پیشنهاد کننده ها باشند.
• در صورتیکه چنین امری واقع شود؛ شورای اجرائیۀ ولسوالی و یا محلی مکلف است در طی مدت
   20روز آنرا برگزار سازد.
• مسوؤلین شورای مذکور مکلٌف اند؛ تا آجندا و موصوع اجلاس را در خلال مدت 10 روز به همه
   اعضا و ازگانهای نهضت درولسوالی ویا محل ابلاغ نمایند.ارگانهای ذیربط دران ولسوالی یا محل
   مکلف اند تا درمدت یک هفته همه اعضای شرکت کننده ومهمانان را انتخاب و دعوت
   کنند.طرزالعمل برگزاری اینگونه مجالس و نشستها یک ماه پیشتراز برگزاری آنها باید از جانب
   کمیسیونهای تدارک شان ترتیب و پس از تصویب شورای رهبری و یا اجرائیۀ ولسوالی و یا محل
   مرعی الاجراءقرار گیرد.

 

               ساختـارهــای تشکــیلاتی نهضـت دمــوکــراسی افغاــنستان ( ندا )

نهضت دموکراسی افغانستان تشکیلات سیاسی خودرا بر دوگونه سازماندهی میکند:
  • تشکیلات مخروطی حلقوی
  • تشکیلات مخروطی زنجیری

       تشکیلات مخروطی حلقوی

دران شهرها و مناطقی از کشور که دولت افغانستان بر اوضاع حاکم است و صلح و امنیت نسبی برقرارمیباشد؛ تشکیلات حلقوی ندا بطورعلنی کار و فعالیت میکند. مگردرشهرها، روستاها ومناطقی که دهشت افگنان خارجی ،القاعده و نیرو های داخلی وابسته بدانها که اوضاع امنیتی را مختل میکنند یا جنگ سالاران تنظیمی و گروه های مسلح غیرمسوؤل برمردم فـرمان می رانند؛ نهضت دموکراسی افغانستان برای حفظ سلامتی ،جان ومصونیت اعضا و هوادارانش ناگزیر است که ساختار تشکیلاتی زنجیری را بوجود آورد. این دوگـانه گی شکلی به هیچ صورت اصول تشکیلاتی ندا را که به رهبری جمعی و مسؤلیت فردی اعضایش استوار است؛ نباید خدشه دار و یا نقض کند. در هردو حالت رهبری ندا واحد و انتخابی میباشد.

• ساختار تشکیلاتی حلقوی به گونۀ زیرین است :
    - شورای رهبری مرکزی که مقرآن در کابل میباشد.
    - شورای اجرائیۀ مرکزی که از جانب شورای رهبری مرکزی انتخاب میشود ومرکز آن با تمام
      بخشهایش در کابل میباشد.
    - کمیسیون نظارت و باز رسی که مقرآن در کابل میباشد.

• شورای اجرائیۀ مرکزی ارگانهای زیرین را انتخاب و فعال میکند و پیوسته آنها را زیر نطر قرار
   میدهد :

    - کمیسیون تشکیلات مرکزی
    - کمیسیون مالی مرکزی
    - کمیسیون فرهنگی مرکزی
    - در حالت زنجیری دبیرخانۀ شورای اجرائیۀ مرکزی وظیفۀ این شورا را بدوش میگیرد وبه حیث
      ارگان همواره فعال باقی میماند.

• شورای رهبــری ولایتی دارای زیر ساختهای آتی است :
    - شورای اجرائیۀ ولایتی
    - کمیسیون نظارت و بازرسی ولایتی

• شورای اجرائیۀ ولایتی ارگان همواره فعالی است که از جانب شورای رهبری ولایتی برگزیده میشود
  ودارای زیرساختهای آتی است:

    - کمیسیون تشکیلات ولایتی
    - کمیسیون مالی ولایتی
    - کمیسیون فرهنگی ولایتی

• شورای رهبری ولسوالی و محلی : در صورتیکه در یک ولسوالی و یا محل 15 تن در نهضت دموکراسی افغانستان عضویت داشته باشند میتوانند شورای رهبری ولسوالی یامحلی رابرگزارکنند. زیرساختهـای شورای رهـبری ولسوالـی و یا محلی به قرار زیر اند:
    1 – کمیسیون انضباط و بازرسی ولسوالی و یا محلی
    2 – شورای اجرائیۀ ولسوالی ویا محلی که ازجانب شورای رهبری ولسوالی ویامحلی انتخاب
          میشودو دارای شاخه های زیرین است:
               - کمیسیون تشکیلات ولسوالی ویا محلی
               - کمیسیون فرهنگی ولسوالی ویا محلی
               - مسوؤل مالی که عضو کمیسیون تشکیلات نیز میباشد.

       تشکیلات مخروطی زنجیری

درینگونه تشکیلات ، نشستهای باز وعمومی محدود میشوند.اگر به برگزاری کنـگـره ، کنفـرانس سراسری و یا ولایتـی ، مجـالس و یا نسشتهـا ی دیگـر اشٌد ضرورت باشد؛ نماینده گان میتوانند این گردهــمایی ها رادرمرکز ویا ولایاتی که شرایط مساعد برگزاری آنها موجود باشد؛دائر نمایند.به همینگونه میتوان آن گردهمایی ها را در یکی از کشورهای همسایه برگزار کرد. شورای رهـبری مرکـزی در هـر سه ماه یکبار و شوراهای رهبری ولایتی ولسوالی ومحلی در هردو ماه یکبار باید جلسات خودرا برگزار کنند.

شورای اجرائیۀ مرکزی ، ولایتی ، ولسوالی ویا محلی به منظور پیشبرد کارهای روزمره دبیر خانه های خودرا فعال میسازند. دبیر خانه هااز رئیس ،معاون، دبیر واز 2 تا 4 تفر عضو شورای اجرائیه تشکیل می یابند. دبیر خانه ها از هر تعداد اعضایی که تشکیل شده باشند؛ 2 نفرعضو آنهـا اعضای علـی الـبدل را تشکــیل میدهند. تعـداد اعضای دبیر خانه هـا به هیچ صورت از 7 نفر بیشتربوده نمیتواند. دبیر خانه ها وظائف شوراهای اجرائیه را در سطوح مختلف اجرا میکنند. آنهـا ارگانهای پیوسته فعال میباشند. کمیسیونهای وابسته بدانهااز 5 نفر بیشتر بوده نمی توانند. هر یکی از آنها از رئیس، معاون، دبیر و 2 نفـر دیگر تشکیل می یابند. در حالات دشوار آنها میتوانند با 3 نفر جلسات خودرا برگزار کنند.

چگونه گی برقراری ارتباط متـقا بل ارگانهـای نهضت دمـوکراسی افغانستان و اعضای آنها با طرزالعملهای خاص تعیین میگردد.این طرزالعملهـا نوع گزارش دهـی و گزارش گـیری ارگانها و اعضای قـد مـه هـای مختلف بخشهای گوناگون تشکیلات را با استفاده از وسائل ارتباطی پیشرفته با مسوؤلین رهبری ولایتی و مرکزی تعیین و روشن میکنند. دادن رهنمودها،اجرای دساتیر ونظارت برکارهمه ارگانها و بخشهای تشکیلاتی در دستورالعملهای جداگانه تنظیم و در اختیار مسوؤلین رهبری قرار داده میشود.

 

                                 چگونه گی انتخاب مقامات رهبری ومسوؤلین بخشها

تمام مقامات رهبری کنندۀ " ندا " انتخابی میباشد. هر ارگان تشکیلاتی از بالا تا پایین برپایۀ انتخابات سری، آزاد ومستقیم ، مقامات رهبری خویش را برمیگزیند. با آنکه اعضای یک ارگان پایینی از جانب مقام بالا تر تشکیلاتی انتساب و یا هم تعیین گردیده باشند؛ آنها مکلٌف اند؛ مسوؤلین رهبری خودرا بر پایۀ انتخابات آزاد ،سرٌی و مستقیم تعیین نمایند.
در نخستین اجلاس، هر ارگان مکلٌف است تا هیأت رهبری خودرا که عبارت از رئیس،معاون و دبیر میباشد؛ تعیین نماید. بدین منظور یک یا چند تن ، به آن مقام خودرا نامزد میکنند و یا از جا نب دیگران کاند ید میشوند. هـر نامـزدی که رأی اکثریت شرکت کننده گان در اجلاس را بد ست آورد؛ مقـام مـورد نظـر را کمایی میکند.

اگر هیچ یک از نامزدها اکثریت رأی را بدست آورده نتوانند؛ درمیان دو نامزدی که بیشترین آراء را بدست آورده اند؛ باردیگر انتخابات صورت میگیرد. نامــزدی که درین دَور یک رأی از دیگرش بیشتر کمایی کند؛ برنده بشمار میرود. اجلاس میتواند به دوگونه انتخابات را براه اندازد:
    • در حالیکه بخواهد به هرمقام جداگانه انتخابات بر گزار کند؛ درانصورت نا مزدهای هر مقام
      جداگانه به همایش می پردازند.
    • در حالیکه اجلاس بخواهد مقام ریاست، معاونیت و دبیری را یکجا به هما یش بگذارد؛
      درینصورت 3 کاندیدی که به ترتیب بیشترین آراء را نصـیب شده باشند؛ به حیث رئیس، معاون و
      دبیر شناخته میشوند. انتخاب رئیس، معاون و دبیر شورای رهبری مرکزی و گزینش رؤسای
      شورا های رهبری ولایتی ازین قاعـده مستـثنی است. زیرا کـرسیهای ریا ست شورای رهبری
      مرکزی و ریاستهای شوراهای ولایتی نهضت درکنگره ها وکنفرانسهای ولایتی برگزیده میشوند.

                                                             پاداش و مجازات

• پاداش : عضوی که با جدیت به مبارزه اقدام و با دشواریها دست و پنجه نرم کند؛ درتقوای سیاسی وفضیلتهای اخلاقــی نمونه باشد ؛ مورد تقدیر قرار میگیرد.

• درجه های پاداش :
    - ارتقای مقام
    - اعطای نشان
    - اعطای مکافات نقدی
    - تقدیر معنوی اعطای این درجه ها ، صلاحیتها ی اعطا و چگونه گی سپارش پاداشها در
      طرزالعــمل جدا گانه تنظیم و پس از تصویب شورای رهبری نهضت دمو کراسی افغانستان قابل
      اجرا میباشد.

• مجــازات: کمیسیونهای انضباط و بازرسی در هر قدمه نظر به صلاحیتهای شان که درین آیین نامه معیـن است؛ اعضای ندارا در هــر مقـام و بخشی که قـرار داشته باشند؛ میتوانند بازپرسی و به متخلفین و بزهکاران جزاهای زیرین را پیشنهاد نمایند:
    - تنزیل مقام
    - عزل از مقام
    - اخراج مؤقت
    - اخراج دائمی

       شرایط مجـــازات

• هرگاه یک عضورهبری درمدت 3ماه بدون عذرمعقول حق العضویت خودرا نپردازد؛ به تنزیل مقام
   محکوم میشود.
• هرگاه یک عضو عادی بدون عذرمعقول درمدت 3ماه حق العضویت خود را نپردازد؛به تعلیق از
   عضویت از یک تا 3 ماه محکوم میشود.
• هرگاه یک عضو رهبری بدون دلیل موٌجه در 3 جلسۀ پیهم تشکیلاتی حضور نیابد و یا از حاضر
   نشد نش قبل از نشست به مسوؤلین ارگان یا عضوی ازان اطـلاع ندهد؛ به عـزل از مقامش دران
   ارگان محکـوم میگردد.
• هرگاه یک عضو عادی بدون عـذرمعقول در 3 جلسۀ پیهم تشکیلاتی حضور نیابد و یا از عدم
   حضورش قبل از نشست به مسوؤلین ویا یکی ازاعضای جلسه اطلاع ندهد؛به اخراج ازیک تا 3 ماه
   محکوم میگردد.
• اگر یک عضوعادی ویا رهبری نداعلیه برنامه، آیین نامه وسیاست های آن موضعگیری و فعالیت
   نماید؛ به اخراج دائمی از ندا محکوم میگردد.

درینصورت کمیسیون انضباط و بازرسی مربوطش به باز پرسی از وی اقدام میکند و پس از جمع آوری اسناد و اطلاعات مربوط و یا اعتراف متهم؛در صورتیکه موارداتهام روشن واثبات گردد؛کمیسیون انضباط وبازرسی تعلیق عضویتش رابه ارگان مربوط پیشنهادمیکند. مقام مربوط مکلٌف است تادرخلال یک ماه فیصلۀ نهایی خودراصادر کند.
در صورتیکه تأیید پیشنهاد کمیسیون انضباط و بازرسی از جانب ارگان مربوط ، عضویت شخص درحالت تعلیق قرار میگیرد. متهـم اگردریکی ازارگانها صاحب مقام باشد؛بجایش شخص دیگری انتخاب میگردد. اگـراین فیصله از جانب شورای اجـرائیۀ مـرکزی صـورت گرفته باشد؛ موضوع به نشست شورای رهبـری مرکزی که تا 3 ما ه باید برگزار شود؛ محول میگردد. فیصلۀ شورای اخـیر الذ کـر نهـایی پنداشته میشود.

در حالیکه این فیصله از جانب شورای رهـبری ولایتـی انجـام یافته باشد؛ فیصلۀ شورای اجرالیۀ مرکزی که تا 3ماه باید صادر گردد؛ قا- طع پنداشته میشود. چگونه گی اجرای مواد مندرج پاداش و مجازات در طرزالعمل جدا گانه ترتیب و پـس از تصویب مقـام عالی رهبری نهضت دمـوکراسی افغانستان مرعی الا جراء قرار میگیرد.

این است طرح آیین نامۀ " ندا " که به غرض نقد، اصلاح و تکمیل آن به همه اعضا و هـواداران و علاقه مـندان نهـضت دموکراسی افغانستان تقدیم میگردد. امید واریم خوانند گان گرامی ،شخصیتهای ملی ,فرهنگی و سیاسی با ابراز نظر وپیشنهاد های مشخص شان دراصلاح و اکمال این آیین نامه مارا یاری رسانند.
                                         با اظهار درود و سپاس فراوان