جگلن سید مبین یُمگانی
                                                     سپهداری از تبار سرباخته گان

روستای تاجیکان خاش در دامن تپه زارهای سرسبز کوه ستان آنجاموقعیت دارد و از چشمه سارهایی که از افقـهای غربی این کوهستان رفته رفته آبشارهـای کوچکی راپدید می آورند و در نزدیکیهـای این روستا به جویبارخـروشانی مبدل میشوند؛سیراب میگردد. دامنۀ این روستا به زمینهای همواری می پیوندد که بسوی آفتاب برامد دهکدۀ شهران را در بر میگیرد و چون باروی آهنین ازان پاسداری میکند.

سید مبین یمگانی صلاح الدین یمگانی نحمتالله هجرت

 

 

 

 

          

           

در دهکـدۀ تاجیکان در خانوادۀ سید محمـد سعید در سال 1314خورشیدی پسری به جهان آمد که نامش را سید مبین گـذاشتند. سیـد مبین کـودک هـوشیار و کـوشا بـود.

به خوانش ادامۀ آن به اینجا اشاره کنید

حفیظ شهید

                                             یادی از یک مبارز نستوه و شور آفرین

حفیظ مشهور به عبدالله یکی از چهره های تابناک انقلابی کشورماست که در اوج جوانی و بالنده گی ازجانب جلادان رژیم خون آشام حفیط الله "امین " به جرم قیام علیه دولت داود خان یکجابا تعدادی از همرزمانش به شهادت رسانیده شد.

حفیظ حفیظ حفیظ حفیظ

عبدالحفیظ فرزند ملا عبداجلیل در دهکدۀ بابعلی ( بابا علی)در درۀ هزاره مربوط حصۀ دوم پنجشیردر یک خانوادۀ زحمتکش روستایی باسواد و کارگر درسال 1331 خورشیدی چشم به جهان کشود.

به خوانش ادامۀ آن به اینجا اشاره کنید