پاسخ به پرسشها در مورد برگزاری " جرگۀ صلح"
ظهوراللۀ "ظهوری"

باید یک نکته را پیش از پیش روشن سازم که پرسشهای شما در عین حال نقطه نظر های شمارادرمورد این به اصطلاح جرگه در بر دارد. من با بسیاری ازین نظرات موافقم. کاری که میتوانم انجام دهم آن است که آنها را اندکی به بررسی میگیرم .
- میگویند در همین دو روز آینده جرگۀ مشورتی صلح در کابل دائرمیشود؛ ازنظرجناب عالی این چگونه جرگه ای خواهد بود؟آیا این گرد همایی میتواند برای مردم افغانستان صلح و آرامشی را به ارمغان آورد؟
پاسخ : جرگه یک سنت قبیلوی است . دولتهای قبیله سالار همواره ازان به منظور پیشبرد اهـداف سیاسی و تبلیغـاتی خویش استفاده کرده اند. درعمل هیچ جرگه ای تاکنون نتوانسته مسائل پیـچیده و دشوار مـلی را حـل کند. این سنت قبیلوی که تنها در میان قبائل پشتون مروج است،فقط به منظور حل و فصل معضلات افراد متخاصم دو خانواده یا دو قبیله کارایی دارد و بس. جنگ افغانستان تنها بُـعد قبـیلوی و حتی ملی ندارد؛ بلکه جـنبۀ بین المللی آن برجـسته میباشد. ازینرو پایان دادن به آن و یا یافتن یک راه حل مناسب و عادلانه به آن ازین طریق ناممکن است.

ادامه

دا پېړۍ او زموږ نړۍ
نور محمد غفوری

یو ویشتمه پېړۍ د بشری ټولنې د تاریخی تکامل په لړ کې تر ټولو زیاته ګلوبالیزه شوې پیړۍ ده. تر دې د مخه هيڅکله هم بشری ټولنه په نړیواله کچه دومره یو له بله سره نه وه تړل شوې.
له نن څخه پخوا داسې امکان ؤ چې د يوه هيواد او سیمې په کچه د پېښو له اغیزې د نړۍ د بل کونج او بلې سیمې اوسیدونکی په امن پاته شی. خو نن تر ټولو پخوانیوزمانو زیات د ټولې دنیا انسانان یو له بله سره تړلي دی. د یوه هېواد، سیمې او ټاکلې ټولنیزې کړۍ کړه وړه د ځمکې د مخ د ټولو اوسېدونکو په ژوند اغیزې ښیندی. پخوا نه یوازې دا چې یو پربل باندې د پېښو د اغیزو جغرافیایي ساحه محدوده وه، د اغیزو د پراختیا سرعت يې هم له نن څخه خورا کم ؤ. په اوسنۍ زمانه کې که له يوې خوا ملی او سیمه ایزې پیښې نړیوالې اغیزې لری او متقابل غبرګونونه را پاروی، له بلې خوایې اغیزې په چټکۍ سره خپریږي او په وړاندې يې عکس العملونه هم په سرعت سره را ولاړیږی. داسې چې ډيجيتل تخنیک او ګلوبالیزیشن (نړیوالتوب) د زمان او مکان د مقولو په وړاندې یو نوئ انځور په لاس راکوی.

ادامه

بیهودگی مذاکرات صلح با طالبان
عبدالحی نزهت

دراین اواخر آغاز مذاکره با طالبان ورد زبان تمام محافل وحلقات سیاسی داخلی وخارجی وروزنامه های کشور قرارگرفته, وجنبش طالبان با داشتن روابط عمیق درتمام عرصه ها اجتماعی سیاسی ونظامی با طالبان پاکستانی ودولت پاکستان مشکلات پرابلم ها ودشواری های را درفرا راه خود بوجود آورده اند,برون رفت ازاین تنگناه برای این جنبش واتخاذ حد اقل تصامیم ملی خالی ازمخاطرات برای آنها نخواهد بود .
پاکستان درسال 2001 تحت فشار شدید اضلاع متحده ء امریکا جهت مبارزه با تروریزم بین المللی همگام وهمسو گردیده,پرویز مشرف با ژست ها وتظاهر با ابراز نظریات گنگ ومبهم در این مبارزه شرکت جست, سازمان آی س آی حوادث ووقایع بیش از سه ده ءاخیر بحران افغا نستان را سازمان دهی ورهبری مینمود,این بار با تاکتیک ها وروش های محیلانه مبادرت جسته ,با اتخاذ استراتژی جدید جنگ چریکی وگوریلای را,توسط القاعده وطالبان پیریزی نمود,ودر عمل در این راستا اقدامات تروریستی را به شیوهای جدید پلانگذاری کرده

ادامه

يادی از شاه عبداللٌه يمگی بدخشی
ظهوراللۀ “ ظهوری “

شاه عبدالله پسر شاه محمدسعيد خان كه از احفاد همان ملك جهانشاه است ؛درسال 1291هجري خورشيدي درسرزمين زيباي جرم بدخشان چشم بـجهان كشود.
تعليمات نخستين را تاصنف چهارم درمكتب رشديۀ زادگاهش به پایان آورد ودرهمانجا مقدمات زبان عربي وعلوم ديني رافراگرفت وبرای آموزش بیشتر رهـسپار کابل شد و در لیسۀ غازی شامل گردید.با بسته شدن مكاتب كابل هنگام حکمرانی امیر حبـیب الله خـان كله كاني به بدخشان بازگشت. بار نخست در سال1308هجـري خـور شيـدي به حيـث خـزانه دارجـرم وپس ازيكـسال دركتابت تحريرات آنجااجراي وظيفه كرد.ازان پس درگمركهاي جـرم و تالقان به كارپرداخــت؛ تاآنكه درسال1312به حيـث مـديرتحـريرات ولايت قطـغـن وبدخشان كه مرکـز آن خان آباد بود؛ نزدشيرخان نائب الحكومه عـِزّ تقرر يافت و تا سال1316همزمان كفالت جـريدۀ اتحاد ومدير يت خارجۀ آن ولارا نيز انجام ميداد.

ادامه

نسب نامۀ سید عمر یمگی

ظهوری سیدعمر بن سید میر احمد ابن سید علی ابن سید حارث ابن سید ترک سلیمان ابن سید ماه انور ابن سید حسین ماه ابن سید یحیای قلندر ابن سید محمد ابن سید عبدالله ابن سید حسن قحطبه ابن سید مالک ابن سید عجم ملقب {به } اژدر ابن سید ابراهــیم ابن امام محمد باقر ابن امام ذین العابدین ابن حسین ابن حضرت علی کًَـٌرَم وجهه ابن ابوطـالب ابن عبدالمطلب ابن قضی ابن مکـی ذکی عـربی بسام ابن کـعب ابن لوی ابن غالب ابن قهر ابن مالیک ابن نصر ابن جریمه ابن مـدرک ابن الیاس ابن قیصر ابن نظـار ابن مـعدن ابن عدنان ابن سلیمان علیه السلام ابن داوود عـلیه السلام ابن بـع ابن مـع ابن طالب ابن جمیل ابن ناخور ابن تارع ابن مقر ابن مستحر ابن جمیل ابن قـنیان ابن قیدار ابن اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام ابن آذر ابن ارجو ابن نا سع ابن ناصر ابن ساریع ابن اسرع ابن حاجر ابن ارمـهد ابن سام ابن نوح ابن قـنیان ابن شیث نبی ابن آدم صفی الله و حضرت امام جعفر صادق میفرماید که هرکه دعوای سیادت داشته باشد باید که اصل و نسب خـود را بداند که به چـند پشت به پغـمبر علیه السلام میرسد تا صحیح شود.

ادامه

گذری به کوچه باغهای شعر بیدل
ظهوراللۀ "ظهوری "

ظهوریدر آسمان مکتب هندی زبان فارسی ،میرزا عبدالقادر" بیدل" ستارۀ درخشانی است که نورخـیال و معرفـتش سراسر این مکـتب را فراگرفته است .
شعر بیدل اوج پرواز تخیـل شاعـرانه ایست که بر بلـندای آن تا کنـون هیچ سخـنـوری بال نکشوده است. بیدل در توالی سه سدًۀ اخیر ،بر قلمرو ادبی هند و پاکستان ، آسیای میانه و افغانستان فرمـانروایی داشته است.

مکـتب یا طرز بیدل در سه قرن اخـیر ، نه تنها مورد تقـلید و پیروی سخنوران پارسی گــوی از ساحل گنـگا تا فـراسوی سیحون بوده است؛ بلکه بر شعروادب زبانهای دیگر این سرزمینها نیز تأثیر معینی بر جای گذاشته است .چنان که در زبانهـای بنگالی اردو ، پشتو ، ازبیکی و غـیره ، عـ ده ای از سخنوران پیرو این مکتب بوده اند.

ادامه

شیما غفوری
                                                                بهارآرزو

     ای بهار آرزو تو کی فرا خواهی رسـیـد         تا دل سرد زمیــــن خانـــه را گرمی دهـی
     تا رود پندک به برگ وغنچه بر لبخند گل        قامـت مادر وطــن را زیـنت شاهی دهـی 

     تا نسیم الفتـــی دمساز راه مـا شــــود              تا بشویــد شبنم عشقی غبــار کـینـه را
     تا شود پیدا به دل ها تارعفو و مرحمت           تا بدوزد چاک و درز پیکر چون شانه را

     ای بهارپرملال یک برسِهِ یک صده رفت        کن نفاق ما عـدم، سوقی به سوی همرهی
     تا شویم آگه ز چــرخ روزگار و وقـت کم        تا شوداین عمر باقی صَرف صلح و با همی

     ای بهار آزرو تو کی فرا خواهی رسـیـد         تا دل سرد سرای خانـــه را گرمی دهـی
     تا رود پندک به برگ وغنچه بر لبخند گل        قامـت مادر وطــن را زیـنت شاهی دهـی

مذاکرات با احمدی نژاد طالبان وحزب اسلامی
عبدالحی نزهت

قضایا وقایع کشور بلا کشیده ی ما آنچنان پیچده ومبهم است که مردم افغانستان از تمام جریانات پشت پردۀسیاست افغانستان کاملا بیخبر بوده هیچگونه آگاهی از حوادث که در کشور شان در حال تکوین است ندارند, آقای احمدی نژاد ریس جمهورایران خلاف تمام عرف وآداب دیپلوماتیک در جلسۀوسیع از خبرنگاران سیاست های امریکا را در قصر ریاست جمهوری افغانستان به باد انتقاد گرفته وشدیداً امریکا را مورد سرزنش قرار داد, دولت افغانستان با امریکا پیمان مشترک استراتیژیک دارد وبا سکوت ودادن زیگنال های مثبت سخنان آقای احمدی نژاد را تایید مینماید آقای احمدی نژاد مبارزه با تروریزم را مبارزۀمسلحانه جبهوی ندانسته بلکه این مبارزه را یک حرکت اطلاعاتی نامید ودستگیری آقای عبدالمالک ریگی را به رخ همه گان به نمایش گذاشت, ومتکبرانه با غرور وافتخار سخن گفت "دولت افغانستان که تمام امکانات مادی ومعنوی موجوده جامعۀ ما مرهون کمک ها ومساعدت های کشورهای غربی است واکنش آن با سخنان ریس جمهورایران سطحی , با سکوت همراه بود, ویا اینکه اضلاع متحدۀامریکا کدام بازی سیاسی پشت پردۀ برعلیه ایران طرح نموده درزمینه اقدامات روی دست دارد.

ادامه

ظهوری

ظهوری

سیمای ظهوری،در دیوان اشعار او
دستگیر نایل

     ( مجموعۀ اشعار ) عنوان کتاب شعر است ،از شاعر، نویسنده، پژوهشگر وسیاست مدار کشور، ودوست دیرین من، جناب ظهور الله ظهوری که در مطبعۀ حبیب اللۀ حسیب در کابل با قطع و صحافت زیبا و رنګی و پشتی منقش و شاعرا نه در سال روان به زیور چاپ آراسته ګردیده است. این کتاب شعر را این روز ها بدست آوردم، خواندم و لذت بردم.
من، ظهوری را از دهۀ چهل بدینسو می شناسم و با شعر هایش از طریق مجله های ( هنر ) و (عرفان ) آشنا شدم. ظهوری، مرد سیاست، مبارز نستوه و سختکوش بود و شعر هم می سرود و پیام شعر های آن سالهایش، ما یه های مبارزه جویی و روشنفکرا نه داشت. اما این کتاب، اولین بار است که دریچه ی خیالات و اند یشه های شا عرانه اش را به روی خوانند ه گانش باز میکند و به دنیای تصویر سازی های هنری و افرینشی اش میکشاند.

ادامه

روش تحلیل سیاسی

     قابل توجۀ اعضا و هواداران نهضت دموکراسی افغانستان وهمه خواننده گان این سایت انترنیتی !

من از تارنمای انترنیتی "روش تحلیل سیاسی" مقالۀ زیرین رااخذ و درین سایت به نشر رسانیدم . با آنکه این نوشته خیلی مفصل است بخشهایی معینی ازانرا نه تنها فشرده ساخته ام؛ بلکه جملات بیربط و پیچیدۀ آنرا ساده و عامفهم نموده ام تا خوانندۀ دارای سویۀ متوسط نیز بتواند مفاهیم آنرا به آسانی درک کند. به خاطر فهم بهتر خواننده با نقطه گذاری این نوشته را مزین نموده ام .
کوشیده ام تا به جای تکرار یک کلمه دردو یا چند جای یک جمله معادل های آنرا بیاورم تا به خواننده کسالت آور نشود. تلفظ بعضی نامها را نیز تغییرداده ام .مثلاٌ هرجا که " آمریکا " ذکرشده من آنرا به الف " امریکا " ساخته ام. ازین جهت با آرایش و پیرایش در ساختارجمله ها ؛ دگرگونی هایی وارد گردیده است ؛ اما این دگرگونیها به هیچ صورت در مفاهیم جمله ها تغییراتی وارد نکرده است. اگر بازهم نارسایی های دران به ملاحظه برسد؛ از نویسندۀ محترم آن پیش از پیش معذرت میخواهم! به هر حال مطالعه و آموزش آنرا به همه اعضا و هواداران "ندا " توصیه مینمایم . شاد و پیروز باشید!

                                                                                             ظهورالله "ظهوری"

ادامه

آغاز پروسهء بازداشت وتوقیف سران طالبان
عبدالحی نزهت

سرانجام بعداز گـذشت چنـدین سال برخـوردهای متضاد ودوگانـهءکشورهای غـربی با طـالبان وضعیت جدیدی در منطقه پدیدار گشت وتعدادی ازسران طالبان به شکل درماتیک بازداشت وتوقیف گردیدند.
اگر ساختار پیچیدهء تحریک طالبان از ابتدا ی تشکل وبه وجود آمدن آنها مورد بررسی وتد قیق قرار گیرد, سناریوی ساختاری این جنبش با شعار های گوناگون واستفاده از آن شعار ها بحیث ابزار سیاسی, کاملا آشکار وهویداست. سازماندهی این گروه توسط مشاورین کار کشتهء استخباراتی در همه عرصه های سیاسی ونظامی قابل دقت وتأمل است,.زیراتلاش جدی صورت میگرفت که این جنبش را کاملا حرکت یک دست ویک پارچه دراذهان عامهءمردم افغانستان تداعی نمایند .

ادامه

هندوکش فرزندان خودرا به قربانی گرفت !
عبدالحی نزهت

هندوکش این دژ استوار و تسخیر ناپذیر ، سنگرِ سنگر داران تاریخ باستان وعصرحاضر این سرزمین ، چون آتش فشانی بود خموش و مسکوت, به حرکت در آمد و شعله های آتش آن به آسمانها زبانه کشید. این بار هندوکش خودفرزندان خویش را به کام نیستی فرستاد و شعله های فروزان این آتش فشان آن جرقه های سوزنده آتشین نبود ؛بلکه توفانی بود مهیب که فرزندا نش را در بستر یخبندان به سختی در هم کوبید و آنها را به خواب ابدی فروبرد. شاید هم نهیب و خروش توفانِ غیر مهار هندوکش, در نبود و فقدان شاهین بلند پرواز ی بود, که در قله های شامخ و سر به فلک وی میزیست و از آن حراست میکرد. آشیانه های این قله ها ,جایگاه آن عقابان بلند پروازی بود که حالا متروک به نظر میرسیدند. دستی ویادستانی وجود نداشت تا آن جایگاه شاهین را مرمت کند و تدبیر جدید پیشه سازدکه ناگهان نهیب توفان زای او اندام هندوکش نشینان قبلی را به لرزه در آورد.چونکه آنها به او بیگانه ای بیش نبودند. این بار آنها جهت نظارهء وی به مهمانی خون آمدند. آنانی که زمانی حامی و حافظ این قلۀ شامخ و سربه فلک بودند ؛دوباره صدایشان در این قله ها پیچید. مگر این صدا ها برای هندوکش بیگانه شده بودو آن صدا ها دیگر برای این دژ تسخیر نا پذیر تأثیر ومؤثریت قبلی را نداشت. شناخت ومعرفت پیشین و دوری آنها از این جایگاه, قله ها را به عصیان آورد وهندوکش خشمگینانه خروشید. چونکه نهیب هیبتناک او نمایانگر عدم رضایت وی بود. تقلا های گوناگون و ا ستغاثه های متواتر نتوانست او را آرام کند. صدای آشنا یی می جست ؛ مگر شاهین بلند پرواز حامی ونگهبانی او دریکی از قله های دیگرش به خواب ابدی رفته بود و جولانگاه او خالی بود . ازاینرو هندوکش به جوش و خروش آمد وخود فرزندان خویش را قربانی گرفت وشمال ماتم سرا شد. ,مگر تقدیر چنین بوده است که این دیار گاه وبیگاه درورطه ی هولناک فرو رود ودر سفرۀ غم نشیند؛ولی این بارهم درشمال, مثل همیش پیکره ی مجروح بدخشانش بیشتر آ غشته به خون گشت .

به مناسبت سی امین سال شهادت شاد روان محمدطاه ربدخشی
آصفه صبا

میخواستم به مناسبت سی یُمین سالگرد شهادت سیاست مدار نستوهِ کشورکه قربانی خواستۀ نیات شوم سالارانِ قبیله گردید نوشته یی را که شایستۀ فداکاری آن بزرگ مردباشد به تحریردرآورم. دروهلۀاول با خوانش نوشتۀ نقد گونهء برادرم "عطا باری " که درقسمت یاداشت های برادران دیگرم" پهلوان قیام" واستاد" میرکریم شاه"را به خوانش گرفتم ,تردد ودودلی برمن مستولی شد ,که آیامن صلاحیت وقابلیت آنرا .دارم تادربارۀ این مرد بزرگ چیزی بنویسم ؛ زیرا برادرم عطا باری عده ی محدودی ازشخصیت هارانام برده بودند که صلاحیت تحریر درباره شهید بدخشی را دارند ولی بازهم ندا وصدای پرطنین بدخشی بزرگ مراواداشت تا توسط این قلم کوچک کلماتی را آذین این صفحه نمایم.
بسیار اندیشیدم که ازکجا با چه کلمات نوشته ام را آغاز نمایم تا سزاوار فداکاری وشهامت آن سالار عدالت جو,ومهربان باشد.

ادامه

                                                                جاده ء خون
آصفه صبا

         آن سو کنارجا ده یکی سربدون تن                  دست شکسته دا شت،که جوید سرش کجاست
   آن سو, زبوتِ پینه، صدا های هی هوی                   این پای پوش خستهء جور, زمانه هاست
    دیگر طرف زحنجره ها , دود سرکشید                   پای برهنه درطلب بوت وکفش هاست
            دیدم قیامتی که به قران نگفته اند                   دستار آن ،قد یفهء دیگربه شاخه هاست
     ازبرگ برگ وشاخۀ انگورخون چکید                   گویی که, شهرخاطرهء رفته یادهاست
              باران غم بشست همه دفتر امید                   رنگین زخون لاله و رنگین گلاب هاست
        جَور تبر ,زشاخهء بیدوشگوفه ُپرس                   بیم خزان برگ زطوفان وباد هاست

                                          از درد و سوزدشنهء بیگانه گان شوم
                                    ما بَرده ایم وزخــــ م اسارت به سینه هاست

ادامه

بادامۀ بحثی پیرامون نامهای تاریخی وجغرافی ای قدیمی سرزمینهای آریائیها، پارس...........
پروفیسوردکتورلعل زاد

چنانکه درمقالۀ قبلی بنام "آریانای جعلی و افغانستان خیالی" (1) وعده شده بود و بادامۀ مقالۀ "بحثی پیرامون نامهای تاریخی و جغرافیای دیروزی آریانا، ایران، پارس و خراسان" (2)، کوشش بعمل آمده تا معلومات جامعی به اساس کهن ترین و با ارزش ترین منابع (ریگویدا، اویستا، کتیبه ها یا سنگنوشته ها، شهرستانهای ایرانشهر، هرودوت، سترابو و پتولیمی) که قدامت حدود 2000 الی 3500 ساله دارند، بدست آورده و خدمت دوستان و علاقمندان مسایل سیاسی و تاریخی کشور تقدیم گردد.
امیدوارم گام دیگری باشد درجهت روشنگری و تکمیل اندیشۀ والای "ما کیستیم واینجا کجاست؟". با اغتنام وقت، منابع بعد از اسلام درمقالۀ جداگانه مورد بررسی قرارگرفته و خدمت دوستان پیشکش خواهد شد.

ادامه