محمد طــاهــــر" بدخشی" کی بود،چی گونه می اندیشید و چسان جان باخت...
"بخش سوم"
کریم شاه "میر"

پرسش: بیست سالگی شهادت بدخشی که درسال 2000 میلادی درکشور تاجکستان برگزار گردید، شما در آنزمان در آنجا تشریف داشتند، این احتفال که به کوشش پژوهشگاه شــرق شناسی و میراث خطی اکادمی علوم، پیروان و دوستان شهید بدخشی برگزار گردید،شما در آنزمان چه احساسی داشتید؟ پاسخ: در آن شکی نیست که یاد زنده یاد بدخشی و خاطرات آن دوران، و مهمتر از آن برای ما بیشتر مایۀ فخـــر و سربلندی بود که در مورد شخصیت بدخشی، بیشتر دانشمندان تاجیکستانی که شناخت حضوری و یا از طریق آثار وی داشتند در بارۀ وی سخنرانی کردند که مختصر از سخنرانی های ایشان و شخصیت های دیگر غیر سازمانی، بیشتر ما را مفتخـــر گردانید.

ادامه

پرسشهای مربوط به کابینۀ پیشنهادی و عمدتاٌ مردود حامد کرزی
ظهورالله "ظهوری"

هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات پارلمانی در چهارسال قبل دموکراتیک و شفاف نبود.
در هردو انتخابات همۀ مردم شاهد صحنه بودندکه تقلبهای آشکار و بیشرمانه از جانب نماینده گان یونما(ملل متحد) به فرمان دولتهای امریکا و انگلیس صورت گرفت . در دور اول بیشترازدو ملیون رأی را به نام قبائل و مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان به صندوق آقای کرزی ریختند و باوجـود اعتراضات کاندیدان رقیبش آنوقت محمد یونس قانونی و دیگران - جهانخواران امریکایی و انگلیسی اورا رئیس جمهور قانونی کشور اعلان نمودند.

ادامه

بمناسبت سی مین سال شهادت محمد طاهر بد خشی
دستگیر"نایل"

سرودهء بلند وداغ افرین با لا،از استاد سخن وفرزانه مرد روزگار ما، واصف باختری در سوگ سرور شهیدان محمد طاهر بدخشی،آن یل گردنفراز زمانه هاست.
درست سی سال پیش،دستان نا پاک وخون آلود جلادان تاریخ وشب پرستان کینه دل ( حفیظ الله امین وباند او ) بدخشی و چند تن از همرزمان نزدیکش را در دل تاریک شب تیر باران و به سینهء گرم خاک ،نشاندند. روزگار بدخشی،زمان تنش تضاد ها بود،تضاد طبقات ی،تضاد قومی، تضاد ملی، ستم فاشیزم قبیله وکشمک ش ها میان گروه های قومی محلی،وطبقاتی،قوس سعودی خود رامی پیمود.

ادامه

بدخشی استمرارهویت ملی
سینا "دلیری"

زندگی هرانسان درامتداد هستی وسیرپیشروندۀ زمان خیلی اندک وگذرا ست. اما آنچه که ازانسانها درروند هستی به جریان همیشه ماندگارتاریخ می پیوندد، اندیشۀ خلاق وکارنامه های پسندیده ای است که درآزمون زندگی به نمایش گذاشته میشود.
اینجا سخن ازیاد وخاطرۀ یکی ازنمونه های کم نظیری ازاین دست است که سی سال واندی پیش ازامروزبا ریختن خون سرخ خویش برپای باورهای جاودانه اش، نه تنها خودش را به تاریخ درخشان سیاسی کشورمان پیوند زد، که حقانیت درک خویش را ازجامعۀ استبداد زدۀ کشورمان درمکتب ملی گرایی به اثبات رسانید. مکتبی که درست بودنش را بیش ازهرزمان دیگرمداخلات ویرانگرونافرجام دشمنان داخلی وخارجی درروند چهل سالۀ بحران خونین افغانستان برملاساختند.

ادامه

به مناسبت بزرگداشت از سی ساله گی شهادت ابر مرد تاریخ محمد طاهر بدخشی
نیلوفر "ظهوری"
                                                                     "به جستجوی مزارت پیاده خواهم رفت"

               
ظهوری                  به جستجوی مزارت پیاده خواهم رفت
                بروی خاک سیه ،ریگهای داغ و خموش
             به هر طرف که در آنجا ست سنگها نشان مزار
                   و سروها که به یادتو قد کشیده بلند
                 به پای بوس مزارت ستاده خواهم رفت
                            ***************
              به کوه و دشت و دیارت وجب وجب پویم
                    کرانه های وطنرا قدم قدم جویم
                  بزیرهر گل ودیوارورخنه و کوچه
                              نشانه های تورا
                  که در سپیدۀ رویای خامشت گم شد
                             نهاده خواهم رفت
                            ***************
                                                          زبلخ تا به بدخشان و کابل و پروان
                                                           زسیستان و هریوا و ملک کاپیسا
                                                         زغور و غزنه، کنرها و خاک پکتیکا
                                                                   شهید راه وطن،
                                                         هزارها سرِبر کف گرفته بر راهت
                                                                    ستاره میبارد
                                                             من ازفرازبلندای قلۀ پامیر
                                                           من از فراز سراشیبهای هندوکش
                                                           زپای تربت مولاعلی به بلخ گزین
                                                         به هرکجا که گذشتم چوبر مزار شهید
                                                          به سنگ سنگ هزاران مزارمن دیدم
                                                           طلسم نام تورا
                                                                   به خط زرینی
                                                                           نوشته اند به زر
                                                                                    مگرچه جای نشستن!
                                                                     به پای بوسیت آنجا
                                                          هزاربار ازین هم زیاده خواهم رفت!

دوشنبه دیسمبر 2009 شهر هامبورگ

محمد طــاهــــر" بدخشی" کی بود،چی گونه می اندیشید و چسان جان باخت... "بخش دوم"
کریم شاه "میر"

در سدۀ بیستم، شخصیت های برجسته ای در عــــرصه هـــای مختلف درخشیدند، و شهید محمد طـاهــــربدخشی از آن جمـــله است. سخن گفتن در بارۀ بدخشی، شخصیت بزرگ سیاسی، فرهنگی و متفکر دشوار می نماید، چنانچه که مولانا جلال الدینخداوندگاربلخ که در هشت سده و اندی چشم به دنیا گشود، در جریان زندگی پربارش،وی در آنزمان، کتاب مثنوی را میگفت که جهانگیر خــواهـــد شد، این پیش بینی وی درست آمد، دلیل اش هم این بود که، مولوی هم سخن نیکو میگفت و هم به نیکو بودن و عمق گفتار خود واقف بود، و میدانست که چه چیز هـــای ماندگــار خـــواهـــد بود، و چه چیزهـــای به مـرور زمان از میان خــواهــد رفت. بازهــــم به قــــول مــولانـای بزرگ می توان گفت که: کاملی بود که خاک را به دست وی میدادی، از آن زر می ساخت، به قول خداوندگار مثنوی ناقصان که طـلا را ضایع می نمایند.

ادامه

محمد طــاهــــر" بدخشی" کی بود،چی گونه می اندیشید و چسان جان باخت...
کریم شاه "میر"

در سدۀ بیستم، شخصیت های برجسته ای در عــــرصه هـــای مختلف درخشیدند، و شهید محمد طـاهــــربدخشی از آن جمـــله است. سخن گفتن در بارۀ بدخشی، شخصیت بزرگ سیاسی، فرهنگی و متفکر دشوار می نماید، چنانچه که مولانا جلال الدینخداوندگاربلخ که در هشت سده و اندی چشم به دنیا گشود، در جریان زندگی پربارش،وی در آنزمان، کتاب مثنوی را میگفت که جهانگیر خــواهـــد شد، این پیش بینی وی درست آمد، دلیل اش هم این بود که، مولوی هم سخن نیکو میگفت و هم به نیکو بودن و عمق گفتار خود واقف بود، و میدانست که چه چیز هـــای ماندگــار خـــواهـــد بود، و چه چیزهـــای به مـرور زمان از میان خــواهــد رفت. بازهــــم به قــــول مــولانـای بزرگ می توان گفت که: کاملی بود که خاک را به دست وی میدادی، از آن زر می ساخت، به قول خداوندگار مثنوی ناقصان که طـلا را ضایع می نمایند.

ادامه

"... و من گريسته بودم"
ع.م. اسکندری

سی سال از شهادت مظلومانه بزرگمرد سیاست و اندیشه در تاریخ پسین کشور بدست جلادلان فاشيست با قبای " خلقی" میگذرد.
ياد آوری اين حقيقت که بدخشی را کُشتند، حتی امروز نيز برای من و همه شاگردان بدخشی درد آفرين است. در سنبله سال 1357 رژيم مزدور و فاشيستی "خلقی" بدخشی را با جمع کثيری از رهروان و شاگردانش به زندان کشيد.

ادامه

نقش جوانان در زندگی اجتماعی و سیاسی چگونه باید باشد؟
خوشنود "نبی زاده"

جوانان آن گروهی از اجتماع را تشکیل می دهند که چشم امید سایر گروه هابطرف آنهاست. جوانان امروز باید مثل یک چراغ روشن عمل کنند. در هرصحنه ای که خود را می یابند، بایدخرافات و اعمال منفی اطرافیانشان را که برای بهبودی اجتماع مثبت به نظر نمی خورد، رد نمایندو به آنها مشوره سالم دهند و آنها را به جهت مثبت سوق نمایند.

ادامه

آيا افغانستان ميتواند يک دولت فدرالی باشد؟
ظهورالله "ظهوري"

درین روزها که طرح قانون اساسی افغانستان از جانب دولت کنونی این کشور رویدست گرفته شده است؛ چگونه گی نظام آینده ، سرنوشت این مرحلۀ تاریخ کشور را بصورت عام و چارچوب حاکمیت دولتی را بطور
خاص رقم خواهد زد. ازینروهرهموطن ما حق دارد تا در بارۀ آن مطابق فهم و در ک خویش بر مبنای اندیشه و باورش داوری و ابراز نظر کند.
( این یاداشتها درآستانۀ تدوین قانون اساسی نگارش یافته و در سایت انترنیتی آریایی به نشر رسیده بود که اینک با اندکی تغییرات باردیگرارائه میشود)

ادامه

دموکراسی در شعله های آتش
ظهورالله "ظهوري"

ظهوری

هموطنان شرافتمند؛ آگاه و غيور افغانستان : پس از رويداد 11 سيپتيمبر 2001 که رژيم قرون وسطائی طالبان سرنگون گرديد؛ ايالات متحدۀ امريکا و همدستانش زير پوشش ملل متحد؛ ادارۀ مؤقت را از ترکيب جبهۀ متحد ضد طالبان،گروه قبرس وابسته به حزب اسلامی گلب الدين حکمتيار، هواخواهان محمد ظاهر شاه و حزب افغان ملت رويکارآوردند.ازان پس آقای بوش وهمدستانش تلاش ورزيدند تا ادارۀ مؤقت را درافغانستان از راه برگزاری لويه جرگه ها و انتخابات نمايشی مشروعيت بخشند. بدين منظور قانون اساسی وضع و انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی با سراسيمه گی رويدست گرفته شد. با اين همايش های عوام فريبانه شورای ملی به ميان آمد تا دولت آقای کرزی تسجيل گردد.

ادامه